AEO

AEO (Authorised Economic Operator) to instytucja określana w polskim porządku prawnym jako upoważniony przedsiębiorca. Przedsiębiorca posiadający siedzibę we Wspólnocie, który po spełnieniu przewidzianych przepisami prawa warunków i kryteriów uzyskał jedno ze świadectw AEO i jako wiarygodny przedsiębiorca korzysta z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

Świadectwo AEO

Zapytanie ofertowe