Ogłoszenia dla akcjonariuszy

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA ODCINKA ZBIOROWEGO AKCJI

Warszawa, 23 września 2020 r.

W związku z wejściem w życie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2019 r, poz. 1798) (dalej „Ustawa”) spółka ROHLIG SUUS Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 328793, NIP 1230993241, o kapitale zakładowym wynoszącym 693.000 złotych w pełni opłaconym (dalej jako „Spółka”) wzywa jedynego akcjonariusza - spółkę SUUS Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, do złożenia w Spółce odcinka zbiorowego 69.300.000 akcji imiennych serii B. Niniejsze wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

Zgodnie z art. 15 Ustawy moc obowiązująca odcinka zbiorowego akcji Spółki wygaśnie z mocy prawa w dniu 1 marca 2021 roku, a wpis w rejestrze akcjonariuszy uzyska w tym samym dniu moc prawną. Od 1 marca 2021 roku odcinek zbiorowy akcji nie będzie dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 roku dokumenty akcji, które nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, utracą moc dowodową.
Złożenie odcinka zbiorowego akcji imiennych serii B możliwe jest w siedzibie Spółki, przy ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, w godzinach 8-16.

Złożenie odcinka zbiorowego akcji w Spółce zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem odbioru.

Zarząd Spółki

Zapytanie ofertowe