POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, w sytuacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub na podstawie wyrażonej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie.

I. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych przez ROHLIG SUUS Logistics S.A.
Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: “RODO”) jest ROHLIG SUUS Logistics S.A. (dalej jako „Spółka” lub „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległej 4A., jeżeli wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie danych w celach marketingowych spółkom z Grupy ROHLIG SUUS wówczas administratorami danych są spółki zależne, pełna lista spółek jest dostępna jest tutaj.
Z kim należy kontaktować się w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych? Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: iodo@suus.com lub pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa. Inspektorem Ochrony Danych jest Jakub Mikołajewski.
II. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Prawa osób, których dane przetwarzamy Na zasadach określonych w przepisach RODO, osobie, której dane osobowe Administrator przetwarza, przysługują następujące prawa: dostępu do treści danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, w którym dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Ponadto, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza dane osobowe w ramach procesów opisanych poniżej. W zakładkach „więcej” zostały umieszczone szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w ramach danego procesu, w tym m.in. informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, a także okresach ich przechowywania.
1. Realizacja usług logistyczno - spedycyjnych 1.1 Przetwarzanie danych osobowych klientów oraz osób działających w imieniu klienta [więcej]
1.2 Przetwarzanie danych osobowych przewoźników [więcej]
1.3 Przetwarzanie danych osobowych osób działających w imieniu przewoźnika [więcej]
1.4 Przetwarzanie danych osobowych odbiorców przesyłek [więcej]
2. Współpraca z dostawcami Przetwarzanie danych osobowych dostawcy oraz osób wskazanych przez dostawcę do wykonania umowy [więcej]
3. Obsługa procesów reklamacyjnych Rejestracja i rozpatrywania zgłaszanych reklamacji i skarg oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie i ustalenie roszczeń [więcej]
4. Obsługa elektronicznych formularzy kontaktowych Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
4.1 Ocena naszych usług - przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w formularzu odbywa się w celu rejestracji i analizy oceny w ramach doskonalenia jakości usług świadczonych przez Spółkę [więcej]
4.2 Zgłoś problem - przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w formularzu kontaktowym odbywa się w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zgłoszenie w związku z realizacją zleconej usługi [więcej]
4.3 Zapytanie ofertowe – przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przekazania informacji handlowych o usługach świadczonych przez Spółkę [więcej]
4.4 Kontakt dla prasy [więcej]
5. Prowadzenie działań marketingowych 5.1 Kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które mogą zawierać informacje handlowe (newsletter) [więcej]
5.2 Prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub drogą telefoniczną) [więcej]
5.3 Organizacja konkursów, wyłonienie laureatów i przyznanie nagród [więcej]

5.4

 

 

 

Kierowanie powiadomień o benefitach, konkursach i programach lojalnościowych [więcej]

Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, w sytuacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub na podstawie wyrażonej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie.
6. Aplikacja SUUS Tracker Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Aplikacji SUUS Tracker [więcej]
7. Prowadzenie postępowań wyjaśniających Przetwarzanie danych w związku z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi, zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów [więcej]
IV. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. Szczegółowe zasady dotyczące okresów przechowywania danych opisane zostały w materiałach dostępnych po kliknięciu „więcej” w rozdziale III.
V. ODBIORCY DANYCH
W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być udostępniane: 1. Przewoźnikom, z którymi Spółka współpracuje w zakresie realizacji usługi spedycyjnej.
2. Podwykonawcom obsługującym i utrzymującym systemy teleinformatyczne wykorzystywane przez Spółkę.
3. Firmom doradczym i audytowym oraz kancelariom prawnym, z którymi Spółka współpracuje.
4. Podmiotom realizującym postępowanie celne w krajach tranzytowych i w kraju docelowym.
5. Agencjom marketingowych (w zakresie usług marketingowych).
6.

Podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom Spółkom z Grupy ROHLIG SUUS.

VI. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH
Zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, by przetwarzanie przez Administratora danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. W szczególności zapewniamy, że podjęliśmy wszelkie przewidziane przez przepisy prawa środki zmierzające do zabezpieczenia danych nam przekazanych, w tym w szczególności:
1. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w stopniu, który odpowiada ryzyku naruszenia praw i wolności osób, których dane są przetwarzane.
2. Środki, o których mowa w pkt.1 powyżej wdrażamy zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania (w tzw. fazie projektowania) jak i w czasie samego przetwarzania z uwzględnieniem: stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania a także charakteru, zakresu, kontekstu oraz celu przetwarzania danych.
3. Przetwarzamy dane z poszanowaniem zasady domyślnej ochrony danych.
4. Zabezpieczamy dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych.
5. Prowadzimy wymaganą prawem dokumentację, w tym odpowiednie polityki ochrony danych.
6. Do przetwarzania danych dopuszczamy wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie.
7. Prowadzimy ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych;
8. Zapewniamy kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały nam przekazane oraz komu są przekazywane.
VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
1. Współpracę z podmiotami, przetwarzający dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej.
2. Stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską:
2a Standardowe klauzule umowne dla Klienta [więcej]
2b Standardowe klauzule umowne dla Przewoźnika [więcej]
3. Stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
VIII. POLITYKA COOKIES
Serwis internetowy Spółki wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (np. w pamięci komputera) m.in. po to, aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies nie są wykorzystywane do ustalania tożsamości użytkowników ani nie wpływają na działanie urządzenia końcowego. Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć tutaj.

 

Zatwierdził: Inspektor Ochrony Danych
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2023

Zapytanie ofertowe