Odpowiedzialność cywilna spedytora

Odpowiedzialność cywilna spedytora to odpowiedzialności wobec zleceniodawcy i osób trzecich za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ponosi spedytor zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

ROHLIG SUUS Logistics S.A. posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora obejmujące sumę gwarancyjną 1.000.000 EUR na każde zdarzenie, udokumentowane opublikowanym poniżej Certyfikatem wystawionym przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Zobacz: Certyfikat ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego i spedytora

 

Zapytanie ofertowe