Odpowiedzialność cywilna spedytora

Odpowiedzialność cywilna spedytora to odpowiedzialności wobec zleceniodawcy i osób trzecich za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ponosi spedytor zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Najczęściej, jeśli warunki umowy ubezpieczenia nie stanowią inaczej, z tytułu OC spedytora pokryte są takie szkody za które odpowiedzialność jest przypisana Spedytorowi na bazie obowiązującego prawa np.:

  • błędy spedytora przy wykonywaniu czynności objętych zakresem ubezpieczenia, które naraziły na szkodę Klienta lub strony uczestniczące w procesie realizacji zlecenia spedycyjnego
  • błąd w wyborze podwykonawcy

W praktyce najczęściej, do czynności, za które odpowiada spedytor i które są objęte OC spedytora, należą:

  • wybór środka transportu oraz trasy przewozu, w tym zawieranie umów o przewóz
  • przygotowanie przesyłki do transportu
  • czynności związane z załadunkiem i wyładunkiem towaru
  • prawidłowość opracowania dokumentacji związanej z wykonaniem zlecenia spedycyjnego
  • czynności odprawy celnej (błędy dotyczące opracowania dokumentacji celnej)
  • czynności związane ze składowaniem towaru

Zobacz: Certyfikat ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego i spedytora