Reklamacje

Przebieg procesu reklamacyjnego:

1. W celu dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych lub innych postanowień Umowy, w tym roszczeń związanych z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem Przesyłki, Klient zobowiązany jest złożyć reklamację, na zasadach i w trybie przewidzianych w treści Ogólne Warunki Spedycyjne Rohlig Suus Logistics S.A. w sekcji „Co powinni Państwo wiedzieć o reklamacjach” od strony 14 - zobacz

2. W celu dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych lub innych postanowień Umowy, w tym roszczeń związanych z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem rzeczy, Klient zobowiązany jest złożyć reklamację, na zasadach i w trybie przewidzianych w treści §8 Umowy o świadczenie usług logistycznych lub innych zapisach warunków umownych.

3. W przypadku Zleceń Spedycyjnych, których integralną częścią są Ogólne Warunki Spedycyjne
Rohlig Suus Logistics S.A., reklamacja może zostać złożona wyłącznie przez Zleceniodawcę.

4. Reklamacja może zostać złożona:

 • w formie elektronicznej - poprzez wypełnienie zgłoszenia i załączenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w SUUS Portal dostępnym poprzez stronę internetową ROHLIG SUUS Logistics SA. Składanie roszczeń poprzez SUUS Portal możliwe jest dla Klientów zalogowanych jak i niezalogowanych.

Formularz zgłoszenia reklamacji w SUUS Portalzobacz

Złożenie reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie korespondencji związanej z postępowaniem reklamacyjnym, w tym informacji o rozpatrzeniu reklamacji i jego wyniku, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zgłoszenia reklamacji.

lub

 • w formie pisemnej - poprzez wypełnienie i przesłanie do ROHLIG SUUS Logistics S.A., Dział Reklamacji i Ubezpieczeń adres: 02-235 Warszawa ul. Równoległa 4A formularza zgłoszenia reklamacji wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej: zobacz

5. Do zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej lub pisemnej należy dołączyć:

 • oświadczenie (w SUUS Portal forma elektroniczna) zobacz
 • szczegółowa kalkulacja dla towarów różnorodnych (w SUUS Portal forma elektroniczna)  zobacz
 • zlecenie spedycyjne, list przewozowy lub inny dokument przewozowy
 • protokół szkodowy, podpisany przez uprawnione strony
 • zdjęcia potwierdzające szkodę w towarze
 • faktura handlowa i specyfikacja lub inny dokument potwierdzający wartość szkody
 • dokument WZ potwierdzający wydanie towaru (reklamacje na brak przesyłki)

W uzasadnionych przypadkach, ROHLIG SUUS Logistics S.A. może zażądać przedłożenia oryginałów dokumentów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

6. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji wraz z wymaganymi załącznikami Dział Reklamacji i Ubezpieczeń przystępuje do rozpatrywania roszczeń, w tym do:

 • weryfikacji zasadności i wysokości roszczeń,
 • ustalenia sprawcy szkody,
 • skierowania do sprawcy lub do właściwego ubezpieczyciela reklamacji, w celu zabezpieczenia interesów Klienta i uzyskania należnego mu odszkodowania.

7. W przypadku Zleceń Spedycyjnych, których integralną częścią są Ogólne Warunki Spedycyjne
Rohlig Suus Logistics S.A oraz uwzględnienia reklamacji w całości lub części, odszkodowanie może zostać przelane wyłącznie na numer konta bankowego Zleceniodawcy.

8. Administratorem danych osobowych jest ROHLIG SUUS Logistics S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległej 4A. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazanym w formularzu odbywa się w celu:

 • obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy o świadczenie usługi spedycyjnej,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z pełną treścią obowiązku informacyjnego oraz przysługującymi prawami może Pan/Pani zapoznać się poprzez naszą stronę internetową w zakładce Polityka prywatności ("Klauzula informacyjna reklamacje"). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez ROHLIG SUUS Logistics S.A. może Pan/Pani skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected].

Zapytanie ofertowe