Reklamacje

Przebieg procesu reklamacyjnego:

1. W celu dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych lub innych postanowień Umowy, w tym roszczeń związanych z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem Przesyłki, Klient zobowiązany jest złożyć reklamację, na zasadach i w trybie przewidzianych w treści § 15 Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Spedycyjnych przez ROHLIG SUUS Logistics S.A. zobacz

2. Reklamacja może zostać złożona:

 • w formie elektronicznej - poprzez wypełnienie bezpośrednio na stronie internetowej ROHLIG SUUS Logistics SA, formularza zgłoszenia reklamacji ON-LINE wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz zgłoszenia reklamacji ON-LINE: zobacz

Złożenie reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie korespondencji związanej z postępowaniem reklamacyjnym, w tym informacji o rozpatrzeniu reklamacji i jego wyniku, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zgłoszenia reklamacji.

lub

 • w formie pisemnej - poprzez wypełnienie i przesłanie do ROHLIG SUUS Logistics S.A., Dział Reklamacji i Ubezpieczeń adres: 02-235 Warszawa ul. Równoległa 4A formularza zgłoszenia reklamacji wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej: zobacz

3. Do zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej lub pisemnej należy dołączyć:

 • oświadczenie zobacz
 • szczegółowa kalkulacja dla towarów różnorodnych zobacz
 • zlecenie spedycyjne, list przewozowy lub inny dokument przewozowy
 • protokół szkodowy, podpisany przez uprawnione strony
 • zdjęcia potwierdzające szkodę w towarze
 • faktura handlowa i specyfikacja lub inny dokument potwierdzający wartość szkody

4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji wraz z wymaganymi załącznikami Dział Reklamacji i Ubezpieczeń przystępuje do rozpatrywania roszczeń, w tym do:

 • weryfikacji zasadności i wysokości roszczeń,
 • ustalenia sprawcy szkody,
 • skierowania do sprawcy lub do właściwego ubezpieczyciela reklamacji, w celu zabezpieczenia interesów Klienta i uzyskania należnego mu odszkodowania.

5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest ROHLIG SUUS Logistics SA z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległej 4A, zwany dalej Administratorem. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iodo@suus.com. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy o świadczenie usługi spedycyjnej, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit b Rozporządzenia,
 • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust.1 lit.f Rozporządzenia.

Pełna treść klauzuli: zobacz