Reklamacje

Przebieg procesu reklamacyjnego:

1. W celu dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych lub innych postanowień Umowy, w tym roszczeń związanych z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem Przesyłki, Klient zobowiązany jest złożyć reklamację, na zasadach i w trybie przewidzianych w treści § 15 Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Spedycyjnych przez ROHLIG SUUS Logistics S.A. zobacz

2. Reklamacja może zostać złożona:

 • w formie elektronicznej - poprzez wypełnienie bezpośrednio na stronie internetowej ROHLIG SUUS Logistics SA, formularza zgłoszenia reklamacji ON-LINE wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz zgłoszenia reklamacji ON-LINE: zobacz

Złożenie reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymywanie korespondencji związanej z postępowaniem reklamacyjnym, w tym informacji o rozpatrzeniu reklamacji i jego wyniku, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zgłoszenia reklamacji.

lub

 • w formie pisemnej - poprzez wypełnienie i przesłanie do ROHLIG SUUS Logistics S.A., Dział Reklamacji i Szkód adres: 02-235 Warszawa ul. Równoległa 4A formularza zgłoszenia reklamacji wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej: zobacz

3. Do zgłoszenia reklamacji w formie elektronicznej lub pisemnej należy dołączyć:

 • oświadczenie zobacz
 • szczegółowa kalkulacja dla towarów różnorodnych zobacz
 • zlecenie spedycyjne, list przewozowy lub inny dokument przewozowy
 • protokół szkodowy, podpisany przez uprawnione strony
 • zdjęcia potwierdzające szkodę w towarze
 • faktura handlowa i specyfikacja lub inny dokument potwierdzający wartość szkody

4. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji wraz z wymaganymi załącznikami Dział Reklamacji i Szkód przystępuje do rozpatrywania roszczeń, w tym do:

 • weryfikacji zasadności i wysokości roszczeń,
 • ustalenia sprawcy szkody,
 • skierowania do sprawcy lub do właściwego ubezpieczyciela reklamacji, w celu zabezpieczenia interesów Klienta i uzyskania należnego mu odszkodowania.