Transport drogowy

Zapewniamy dedykowany system dystrybucji krajowej oraz partnerską sieć połączeń międzynarodowych, obsługującą ok. 300 regularnych linii tygodniowo.

Indeksacja

[ENGLISH BELOW]


Mamy prawo co pół roku zmienić stawki bazowe Cennika o wskaźnik procentowy (Indeksacja) według zasad publikowanych na tej stronie. Indeksacja uwzględnia zmianę części składowych kosztu transportu: paliwa, wynagrodzeń i innych kosztów stałych.
Zmiany mogą być wprowadzane 1 stycznia i 1 lipca każdego roku i nie stanowią zmiany umowy. Do ich wejścia w życie wystarczy opublikowanie na tej stronie. Publikujemy je z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Wysokość indeksacji stawek wyliczona na bazie składowych kosztów transportu
Składowa kosztów transportu % udział w kosztach transportu

Kwiecień

2023

Wrzesień

2023

 Wzrost   Indeksacja  Opis Źródła danych
 Paliwo  30%  x  x  x  n/d wzrost kosztu paliwa rozliczany w korekcie paliwowej   ORLEN - hurtowe ceny paliw

 

 Wynagrodzenia  35%  6 927,07 zł  7 260,27 zł  4,81%  1,68% wzrost wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w branży: "
Transport i gospodarka magazynowa"
 Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Rynek pracy / Pracujący. Zatrudnieni. Wynagrodzenia. Koszty pracy / Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2023
 Pozostałe koszty działalności mierzone wskaźnikiem inflacji  35%  x  x  10,03% 3,51%  Średni poziom inflacji miesięcznych w badanym okresie w odniesieniu do analogicznych miesięcy roku ubiegłego.  Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Ceny. Handel / Wskaźniki cen / Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) / Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku
  indeksacja razem:       5,19%  

 

We have the right every six months to change the base rates of the Price List by a percentage rate (Indexation) according to the rules published on this website. The indexation takes into account the change in the components of the transport cost: fuel, wages and salaries, and other fixed costs.
The changes may be made on 1 January and 1 July of each year and do not constitute an amendment to the contract. For their entry into force, publication on this website is sufficient. We publish them at least 30 days in advance.

Indexation rates calculated on the basis of the components of transport costs
Transport
cost
component
% share of
transport
costs

April

2023

September

2023

 Growth  Indexation Description Data sources
 Fuel  30%  x  x  x  n/a increase in the fuel
cost accounted for
in the fuel
adjustment
 
 ORLEN

 

 Wages and salaries  35%  6 927,07 zł  7 260,27 zł  4,81%  1,68% gross wage growth in the business sector in the industry: "Transport and storage"  www.stat.gov.pl
 Other
operating
expenses as
measured
by inflation
 35%  x  x  10,03% 3,51%  inflation growth
 
www.stat.gov.pl
  total indexation:        5,19%  

 

 

Zapytanie ofertowe