Transport drogowy

Zapewniamy dedykowany system dystrybucji krajowej oraz partnerską sieć połączeń międzynarodowych, obsługującą ok. 300 regularnych linii tygodniowo.

Dodatek walutowy

Wskaźnik CAF jest to różnica procentowa pomiędzy kursem bazowym a średnią arytmetyczną dziennych kursów średnich NBP z miesiąca poprzedzającego miesiąc obowiązywania wskaźnika CAF, skorygowana współczynnikiem struktury kosztów walutowych. CAF jest obliczany i publikowany przez ROHLIG SUUS Logistics w okresach miesięcznych.

Współczynnik struktury kosztów określa udział kosztów spedycyjnych i logistycznych wyrażonych w walucie, w stosunku do całości kosztów.

Aktualna wartość korekty walutowej CAF (Currency Adjustment Factor) w ROHLIG SUUS Logistics wynosi:

  • EUR - #!EUR!# %
  • USD - #!USD!# %
  • GBP - #!GBP!# %
  • CHF - #!CHF!# %

Cenniki ROHLIG SUUS Logistics wyrażone w walutach obcych są automatycznie korygowane o wyżej wymienione wskaźniki, obowiązujące w dniu wystawienia faktury.

Rekomendacja Stowarzyszenia Prologistyka z dn. 7 grudnia 2016 roku, skupiającego największe firmy branży TSL w Polsce, w sprawie stosowania dodatku walutowego w transporcie drogowym [PDF]

Zapytanie ofertowe