Środowisko

W trosce o środowisko zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszych działań na rzecz zmniejszania negatywnych skutków naszej działalności podstawowej.

W strategii ROHLIG SUUS Logistics przywiązujemy szczególną wagę do rozwoju transportu kolejowego, który jest najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Naszym klientom możemy zaproponować również transport intermodalny na preferencyjnych warunkach, gdzie cześć trasy pokonywana jest koleją.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym oraz centralnemu zarządzaniu flotą maksymalnie efektywnie planujemy wykorzystanie przestrzeni ładunkowej w pojazdach oraz trasy przewozów.

W przypadku transportu drogowego dbamy o odpowiedni dobór partnerów, zwracając uwagę na spełnianie europejskich norm emisji spalin, aktualne badania techniczne pojazdów oraz posiadanie stosownych pozwoleń w przypadku transportowania towarów niebezpiecznych.

Mierzymy nasz ślad węglowy, aby lepiej znać nasz wpływ na środowisko i móc go ograniczać. W roku finansowym 2021 roku nasza działalność spowodowała emisję 517 990,99 ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (MgCO2e) dla emisji pośrednich i bezpośrednich zakresu I, II i III.

Dążymy do maksymalnego ograniczenia zużycia papieru. Klienci korzystają z elektronicznego obiegu dokumentów, w tym e-faktur. Kierowcy otrzymują potrzebne informacje przez aplikację SUUS Tracker lub na urządzeniu mobilnym. W produkcie lotniczym korzystamy z e-AWB.

Nasi podwykonawcy podlegają regularnej ocenie pod kątem świadczenia usług na postawie przejrzystych i jednoznacznych kryteriów. Jednym z nich jest ocena pojazdów pod względem spełniania odpowiednich norm emisji spalin EURO.

W naszych obiektach obniżamy zużycie energii i zasobów naturalnych przez maksymalne wykorzystanie naturalnego oświetlenia. Standardem jest pogrubiona warstwa izolacyjna oraz oświetlenie LED z systemem wykrywającym ruch i natężenie światła słonecznego. Nowe obiekty spełniają wymagania certyfikacji BREEAM. Ponadto stosujemy rozwiązania pozwalające na efektywne zagospodarowanie powierzchni magazynowej.

W trosce o środowisko zarządzamy odpadami, prowadząc ich selektywną zbiórkę oraz przekazując wyspecjalizowanym odbiorcom niebezpieczne odpady. 

Zapobiegamy ewentualnym zanieczyszczeniom środowiska powstałym w wyniku awarii w naszych terminalach i magazynach, montując w nich specjalne skrzynki wyposażone m.in. w sorbent do neutralizacji wycieków.

Bliska jest nam też ochrona gatunków zagrożonych przez działalność człowieka. Dlatego w sierpniu 2019 roku na dachu naszego biura w Warszawie postawiliśmy miejską pasiekę.

Zapytanie ofertowe