Dokumenty do pobrania

OWU i SWU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW ROHLIG SUUS LOGISTICS S.A.

§ 1. Definicje

1. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umów stosowane przez ROHLIG SUUS Logistics S.A.
2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3. ROHLIG SUUS –ROHLIG SUUS Logistics S.A.
4. Klient – zleceniodawca, na rzecz którego ROHLIG SUUS świadczy usługi spedycji; w zależności od rodzaju wykonywanych czynności Klientem może być także Nadawca albo Odbiorca.
5. Nadawca – podmiot wydający przesyłkę do przewozu, wykonujący prawa i obowiązki określone w OWU oraz w obowiązujących przepisach prawa.
6. Odbiorca – podmiot odbierający przesyłkę, wykonujący prawa i obowiązki określone w OWU oraz w obowiązujących przepisach prawa.
7. Podwykonawcy – przewoźnicy, spedytorzy i inne osoby, z których ROHLIG SUUS korzysta przy świadczeniu usług spedycji, posiadający odpowiednie uprawnienia (licencje, zezwolenia) oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
8. Umowa – umowa ramowa zawierana pomiędzy ROHLIG SUUS a Klientem w przedmiocie świadczenia usług spedycji.
9. Zlecenie Spedycyjne – zlecenie usługi spedycji realizowanej przez ROHLIG SUUS na rzecz Klienta.
10. Formularz – dokument Zlecenia Spedycyjnego stosownie do wzoru umieszczonego na stronie internetowej www.suus.com lub inny dokument uznany przez ROHLIG SUUS, zawierający niezbędne dane do prawidłowego wykonania usługi spedycji.
11. SWU – Szczegółowe Warunki Umów w zakresie usług świadczonych przez ROHLIG SUUS .
12. Cennik – wykaz dodatkowego wynagrodzenia, wydatków, innych opłat i należności ROHLIG SUUS , załączany do Zlecenia Spedycyjnego.

§ 2. Przedmiot

1. OWU stosuje się do wszystkich usług świadczonych przez ROHLIG SUUS z zastrzeżeniem, że
w pierwszej kolejności zastosowanie będą miały postanowienia Umowy, o ile zostanie zawarta.
2. W zakresie nieuregulowanym w Umowie oraz OWU, zastosowanie będą miały warunki konosamentowe stosowane przez ROHLIG SUUS (przewozy morskie).
3. ROHLIG SUUS stosuje SWU umieszczone na stronie internetowej www.suus.com.

 

§ 3. Rodzaje usług

1. ROHLIG SUUS świadczy usługi spedycji w zakresie wysyłania i odbioru przesyłek oraz inne usługi związane z organizacją procesu przewozu przesyłek, wykonywane w sposób kompleksowy
w odniesieniu do całości przewozu albo obejmujące jedynie poszczególne czynności związane
z przewozem, zarówno w zakresie krajowym, jak i międzynarodowym.
2. Usługi ROHLIG SUUS , o których mowa w ust. 1, dotyczą następujących rodzajów przewozów:
1) przewozy drogowe,
2) przewozy kolejowe,
3) przewozy lotnicze,
4) przewozy morskie,
5) przewozy multimodalne.
3. Usługi świadczone przez ROHLIG SUUS mogą być w całości lub w części wykonywane przez Podwykonawców.
4. ROHLIG SUUS może wykonywać przewozy samodzielnie. W takim wypadku ROHLIG SUUS będzie posiadać prawa i obowiązki przewoźnika.

§ 4. Przesyłki

1. Usługi ROHLIG SUUS nie obejmują wymienionych poniżej przesyłek:
1) żywego inwentarza,
2) broni i jakiegokolwiek rodzaju uzbrojenia wykorzystywanego w celach militarnych,
3) wszelkiego rodzaju papierów wartościowych oraz innego rodzaju dokumentów związanych
z obrotem gospodarczym,
4) środków pieniężnych w jakiejkolwiek formie lub przedmiotów o znacznej wartości, takich jak: dzieła sztuki, antyki, klejnoty, monety, kamienie szlachetne,
5) towarów, których przewóz wymaga uzyskania przez ROHLIG SUUS dodatkowych zezwoleń,
w szczególności towarów ponadgabarytowych i ponadnormatywnych oraz towarów niebezpiecznych (ADR) klasy 1 i 7,
6) odpadów (np. komunalnych, medycznych, zwierzęcych),
7) zwłok i szczątków ludzkich,
8) przesyłek wymagających niestandardowego sposobu opakowania,
9) przesyłek uszkodzonych lub których stan bądź rozmiar uniemożliwia ich prawidłowy przewóz zgodnie z warunkami określonymi w Formularzu, chyba że ROHLIG SUUS wyrazi
na piśmie zgodę na realizację takiej usługi.
2. Usługi ROHLIG SUUS nie obejmują przesyłek, których posiadanie lub obrót jest zabroniony,
a także przesyłek niedopuszczonych do przewozu z mocy przepisów prawa.
3. ROHLIG SUUS może wykonać bez odrębnej umowy usługi spedycji towarów niebezpiecznych (ADR) pozostałych klas niż 1 i 7.
4. Opakowania przesyłek muszą odpowiadać normom określonym przez obowiązujące przepisy prawa oraz powinny spełniać wymogi:
1) odpowiedniej jakości oraz braku uszkodzeń,
2) nie zawierać substancji szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi oraz nie zagrażać środowisku,
3) uniemożliwiać dostęp do zawartości przesyłki bez uprzedniego zdjęcia, naruszenia lub uszkodzenia opakowania,
4) zabezpieczać przesyłkę przed powstaniem uszkodzeń w czasie przewozu,
5) uniemożliwiać styczność zawartości przesyłki z innymi przesyłkami przewożonymi tym samym środkiem transportowym,
6) należytego oznakowania poprzez umieszczenie w widocznym miejscu czytelnej informacji
o przesyłce (zawartość i cechy szczególne przesyłki) oraz o sposobie postępowania
z przesyłką,
7) umożliwiać przeładunek przesyłki bez uszkodzenia jej zawartości.
5. ROHLIG SUUS ma prawo odmowy świadczenia usług w stosunku do przesyłek, których opakowanie nie spełnia powyższych wymagań.

§ 5. Zlecenie Spedycyjne

1. Klient składa Zlecenie Spedycyjne przesyłając do ROHLIG SUUS prawidłowo wypełniony Formularz. Zlecenie Spedycyjne będzie przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 16:00 (czas letni +0200 UTC, czas zimowy +0100 UTC).
2. ROHLIG SUUS przystępuje do realizacji Zlecenia Spedycyjnego po potwierdzeniu na Formularzu przyjęcia Zlecenia Spedycyjnego oraz odesłaniu Formularza do Klienta. Potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Spedycyjnego nie jest wymagane w serwisie webbooking.
3. ROHLIG SUUS może odmówić realizacji Zlecenia Spedycyjnego.
4. Formularz, potwierdzenie albo odmowa przyjęcia Zlecenia Spedycyjnego, może być przesłane drogą elektroniczną lub faksem.
5. Klient za zgodą ROHLIG SUUS może zastosować inny niż Formularz dokument Zlecenia Spedycyjnego, który musi zawierać co najmniej elementy określone w Formularzu.
6. Zmiana warunków Zlecenia Spedycyjnego przez Klienta będzie traktowana jako nowe Zlecenie Spedycyjne, chyba że strony postanowią inaczej.
7. W przewozach morskich usługi wykonywane są na warunkach konosamentu armatorskiego,
a warunki realizacji Zlecenia Spedycyjnego mogą ulec zmianie w zależności od możliwości transportowych Podwykonawcy (operatora wykonującego Zlecenie Spedycyjne).
8. ROHLIG SUUS może wyrazić zgodę na określenie terminu dostawy przesyłki do Odbiorcy (specjalny interes Klienta w dostawie).

§ 6. Wynagrodzenie i wydatki

1. Klient zapłaci ROHLIG SUUS wynagrodzenie w wysokości ustalonej w Formularzu
lub w Cenniku.
2. Klient zapłaci ROHLIG SUUS dodatkowe wynagrodzenie, jeżeli oprócz usług objętych Zleceniem Spedycyjnym ROHLIG SUUS wykona uzgodnione z Klientem usługi dodatkowe albo wykona takie usługi/ czynności bez uzgodnienia, ale w celu prawidłowej realizacji Zlecenia Spedycyjnego albo w celu zabezpieczenia roszczeń ROHLIG SUUS albo Klienta.
3. Klient zwróci wszelkie wydatki poniesione przez ROHLIG SUUS i Podwykonawców w celu realizacji Zlecenia Spedycyjnego (m. in. opłatę za dodatkowy przewóz, koszty składowania, koszty demurrage i detention, opłaty postojowe, opłaty celne, opłaty związane z inspekcją sanitarną lub jakościową, inne opłaty administracyjne).
4. Wysokość wydatków określa Cennik. W przypadku, gdy faktycznie poniesione wydatki lub koszty będą wyższe od wydatków określonych w Cenniku, Klient zwróci ich wysokość. Wydatki nieokreślone w Cenniku będą zwracane na podstawie dowodów ich poniesienia.
5. ROHLIG SUUS może uzależnić realizację Zlecenia Spedycyjnego od zapłaty przez Klienta należnych wynagrodzeń lub wydatków albo zaliczki na ich poczet.
6. Jeżeli kwota wynagrodzenia będzie określona w walucie obcej, dla przeliczenia tej kwoty stosuje się kurs sprzedaży ING Banku Śląskiego S.A. opublikowany na dzień załadunku przesyłki.
7. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury albo noty.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy ROHLIG SUUS .
9. W razie zwłoki w zapłacie należności, Klient na żądanie ROHLIG SUUS zapłaci odsetki ustawowe.
10. W razie konieczności prowadzenia wobec Klienta czynności windykacyjnych, Klient zapłaci ROHLIG SUUS dodatkową należność w wysokości określonej w Cenniku.
11. Wynagrodzenie ROHLIG SUUS może ulec zmianie w przypadku podwyższenia składników wynagrodzenia (opłaty drogowe, administracyjne, podatki, itd.).
12. Wynagrodzenie ROHLIG SUUS nie może być potrącane z jakimikolwiek roszczeniami Klienta.
13. Klient zobowiązany jest do dostarczania do ROHLIG SUUS raz na kwartał aktualnych danych finansowych w formie i treści uzgodnionej z ROHLIG SUUS . Brak takich informacji może skutkować skróceniem terminu płatności faktur lub koniecznością dokonania przedpłaty.

§ 7. Korekta paliwowa

1. Zmiany wynagrodzenia dokonywane przez ROHLIG SUUS w związku z korektą paliwową do wysokości jej wskaźnika nie wymagają zgody Klienta.
2. Zasady obliczania oraz wysokość korekty paliwowej odzwierciedlającej wpływ aktualnej ceny paliwa na cenę usług ROHLIG SUUS obowiązującej w danym miesiącu, zawarte są na stronie internetowej www.suus.com .

§ 8. Dodatek walutowy (CAF)

1. W przypadku wzmocnienia kursu wymiany polskiego złotego, ROHLIG SUUS stosuje dodatek walutowy (CAF).
2. Zasady obliczania oraz wysokość dodatku walutowego obowiązującego w danym miesiącu zawarte są na stronie internetowej www.suus.com .

§ 9. Usługa za pobraniem (COD)

1. Dla wybranych usług świadczonych przez ROHLIG SUUS , Klient może zlecić dodatkową usługę polegającą na pobraniu od Odbiorcy określonych kwot pieniężnych.
2. ROHLIG SUUS może dokonać pobrania w formie gotówki lub w formie przedpłaty na rachunek bankowy. Pobranie w formie gotówki może mieć zastosowanie jedynie do kwoty 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
3. Kwoty pobrane przez ROHLIG SUUS zostaną przekazane Klientowi w formie przelewu
na rachunek bankowy Klienta w ciągu 5 roboczych dni od dnia rozładunku przesyłki.
4. Jeżeli Odbiorca odmówi przekazania kwoty pobrania, wówczas przesyłka nie zostanie wydana. ROHLIG SUUS niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta, zachowując jednocześnie prawo
do wynagrodzenia i zwrotu wydatków.

§ 10. Prawo zastawu

1. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia, wydatków i innych należności, także dotyczących poprzednich zleceń Klienta, ROHLIG SUUS ma prawo do zatrzymania przesyłki
lub związanych z nią dokumentów i wstrzymania realizacji usług do czasu zapłaty przez Klienta wszystkich należności.
2. Zastaw może być wykonany dopóki ROHLIG SUUS dysponuje przesyłką lub może nią rozporządzać za pomocą posiadanych dokumentów.
3. O skorzystaniu z prawa zastawu ROHLIG SUUS poinformuje Klienta na piśmie, wskazując miejsce składowania przesyłki, rodzaj zatrzymanych dokumentów oraz przedmiot i wysokość zabezpieczenia.
4. Wszelkie koszty powstałe w związku z wykonaniem prawa zastawu (w szczególności koszty składowania przesyłki i koszty transportu do Odbiorcy) obciążają Klienta i zostaną doliczone
do należności zabezpieczonych zastawem.
5. Klient zwalnia ROHLIG SUUS z odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich związanych
z zastosowaniem prawa zastawu.

§ 11. Ubezpieczenie przesyłki

1. ROHLIG SUUS może zawrzeć w imieniu i na rzecz Klienta oraz na jego koszt, umowę ubezpieczenia w zakresie utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki – na warunkach dostępnych na stronie internetowej www.suus.com
2. Zlecenie zawarcia umowy ubezpieczenia jest udzielane przez Klienta poprzez umieszczenie odpowiednich danych w Formularzu (rodzaj przesyłki, jej wartość i inne).

§ 12. Odpowiedzialność

1. ROHLIG SUUS ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku niewykonania
lub nienależytego wykonania Zlecenia Spedycyjnego.
2. ROHLIG SUUS nie ponosi odpowiedzialności za powstałą szkodę jeżeli udowodni, że nie mógł zapobiec jej powstaniu, pomimo zachowania należytej staranności lub jeżeli szkoda powstanie na skutek zdarzeń niezawinionych przez ROHLIG SUUS . Za zachowanie należytej staranności przez ROHLIG SUUS uważa się między innymi posługiwanie się Podwykonawcami przez ROHLIG SUUS .
3. ROHLIG SUUS odpowiada za czynności Podwykonawców, chyba że nie ponosi winy w wyborze.
4. W związku z wykonywaniem przez ROHLIG SUUS usług, o których mowa w § 3, mogą wystąpić uszkodzenia lub braki przesyłek Klienta powierzonych ROHLIG SUUS.
5. Powstawanie uszkodzeń lub braków, o których mowa w ust. 4 powyżej jest pomimo dołożenia przez ROHLIG SUUS należytej staranności, typowym zdarzeniem mogącym wystąpić podczas świadczenia usług spedycji w zakresie wysyłania i odbioru przesyłek oraz innych usług związanych z organizacją procesu przewozu przesyłek. Dlatego też fakt wystąpienia wskazanych wyżej uszkodzeń lub braków, nie zwalnia ROHLIG SUUS z odpowiedzialności, ale jednocześnie nie oznacza wadliwego wykonania usługi przez ROHLIG SUUS. Biorąc pod uwagę powyższe, zwrot kosztów z tytułu uszkodzeń lub braków przesyłek nie będzie miał charakteru kary umownej lub odszkodowania z tytułu wadliwe wykonanej usługi.
6. ROHLIG SUUS nie ponosi odpowiedzialności za następujące zdarzenia:
1) szkody wynikające z właściwości przesyłki lub powstałe w związku z jej niewłaściwym opakowaniem lub oznakowaniem, a także szkody powstałe wskutek wskazania przez Klienta nieprawidłowych lub niewystarczających danych dotyczących przesyłki lub realizacji Zlecenia Spedycyjnego,
2) szkody w postaci ubytków lub uszkodzeń przesyłki, jeżeli dostarczy przesyłkę bez śladów naruszenia jej opakowania albo bez naruszenia plomb Nadawcy w razie przewozu przesyłki w zamkniętym środku transportowym,
3) szkody powstałe na skutek zdarzenia siły wyższej lub innych zdarzeń uniemożliwiających prawidłową realizację Zlecenia Spedycyjnego, na które ROHLIG SUUS nie miał wpływu
i którym nie mógł zapobiec, dotyczące między innymi warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych, strajków, blokad dróg, decyzji władz państwowych – w tym działań wojennych i aktów terrorystycznych, kradzieży lub rozboju,
4) szkody powstałe w związku z realizacją Zlecenia Spedycyjnego dotyczącego przesyłek nie objętych usługami ROHLIG SUUS ,
5) szkody spowodowane opóźnieniem w dostawie przesyłki, chyba że ROHLIG SUUS zobowiązał się do dostarczenia przesyłki w ściśle określonym terminie,
6) szkody wynikające z działań lub zaniechań osób, którymi ROHLIG SUUS nie posługuje się
przy realizacji Zlecenia Spedycyjnego,
7) szkody w innej postaci niż szkody rzeczywiste w przesyłce, co oznacza między innymi utracone korzyści i straty pośrednie (np. utrata rynku),
8) szkody polegające na ubytku wagi w towarach masowych, jeżeli ubytek wynika z właściwości towarów i nie przekracza granic określonych we właściwych przepisach, a w przypadku braku takich przepisów – granic zwyczajowo przyjętych.
7. Odszkodowanie z tytułu szkody spowodowanej opóźnieniem w dostawie jest ograniczone
do wysokości wynagrodzenia ROHLIG SUUS .
8. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek niewykonania
lub nienależytego wykonania swoich obowiązków w związku z realizacją Zlecenia Spedycyjnego,
w tym za umieszczenie w Formularzu lub w innych dokumentach związanych z przewozem nieprawidłowych, nieścisłych lub niedostatecznych danych dotyczących przesyłki, warunków przewozu, miejsca załadunku i rozładunku.

§ 13. Roszczenia

1. Zarówno w przypadku powstania uszkodzeń, braków lub opóźnień jak i w razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania usług przez ROHLIG SUUS, Klient dochodząc zwrotu poniesionych kosztów zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie na formularzu zgłoszenia roszczenia ROHLIG SUUS, umieszczonym na stronie internetowej www.suus.com wraz z jego załącznikami. Złożenie formularza zgłoszenia roszczenia wraz z załącznikami jest wymogiem koniecznym do przyjęcia zgłoszenia przez ROHLIG SUUS.
2. Termin na złożenie zgłoszenia wynosi 14 dni od dnia powstania uszkodzenia, braków lub opóźnienia lub od dnia, w którym Klient mógł dowiedzieć się o ich powstaniu. Zgłoszenia złożone po upływie wskazanego wyżej terminu lub z naruszeniem powyższych zasad nie będą rozpatrywane.
3. Za dzień złożenia zgłoszenia uważa się dzień doręczenia zgłoszenia do ROHLIG SUUS, a w przypadku zgłoszenia zawierającego braki, dzień uzupełnienia tych braków.
4. Treść zgłoszenia powinna w szczególności zawierać:
1) dane Klienta (firma, adres siedziby, NIP) oraz dane osoby kontaktowej (e-mail, telefon),
2) uzasadnienie zgłoszenia wraz ze wskazaniem okoliczności powstania uszkodzenia, braku lub opóźnienia,
3) wysokość roszczenia objętego zgłoszeniem,
4) podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta.
5. Do zgłoszenia powinny być załączone dokumenty związane ze Zleceniem Spedycyjnym, którego dotyczy zgłoszenie oraz dokumenty stwierdzające okoliczności powstania uszkodzenia, braku lub opóźnienia,
a w szczególności:
1) formularz,
2) list przewozowy,
3) protokół z ustalenia uszkodzenia, braku lub opóźnienia (w przypadku powstania uszkodzenia w przesyłce wraz z fotografiami przedstawiającymi uszkodzenia),
4) faktura VAT zawierająca cenę przesyłki lub inny dokument określający wartość przesyłki,
5) zestawienie oraz faktura VAT obejmująca koszty naprawy przesyłki (o ile dokonano jej naprawy),
6) wykaz załadunku (WZ),
7) inne dokumenty związane z roszczeniem Klienta, które są wymagane np. przez ubezpieczyciela.
6. ROHLIG SUUS potwierdzi Klientowi przyjęcie zgłoszenia.
7. Po przyjęciu zgłoszenia Klienta, w przypadku pojawienia się braków w dokumentacji lub konieczności otrzymania dodatkowych dokumentów lub informacji, Klient w terminie 7 dni od wezwania przez ROHLIG SUUS zobowiązany jest do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.
8. ROHLIG SUUS dołoży starań, aby rozpatrzenie zgłoszenia nastąpiło w ciągu 30 dni. Jeśli
zajdzie konieczność uzupełnienia dokumentacji albo zaangażowane zostaną osoby trzecie (np. ubezpieczyciel) termin ten może ulec odpowiedniemu wydłużeniu.
9. Złożenie zgłoszenia nie zwalnia od zapłaty wynagrodzenia, wydatków oraz wszelkich innych kwot należnych ROHLIG SUUS .
10. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia zgłoszenia Klient będzie uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów, kwota z tego tytułu zostanie mu wypłacona w ciągu 30 dni od dnia przesłania przez ROHLIG SUUS odpowiedzi na zgłoszenie. Termin ten może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od ROHLIG SUUS (np. w związku z postępowaniem likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela).
11. W przypadku uznania przez ROHLIG SUUS zasadności złożonego zgłoszenia przez KLIENTA i przyznaniu zwrotu kosztów, na żądanie ROHLIG SUUS KLIENT przeniesie na ROHLIG SUUS własność towaru, objętego zgłoszeniem, chyba że prawo do tego towaru nabędzie ubezpieczyciel.
§ 14. Poufność

Klient i ROHLIG SUUS mają obowiązek zachowania w poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony, obejmujących wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe oraz jakiekolwiek inne informacje mające wartość ekonomiczną lub stanowiące tzw. know-how, a także zachowania w poufności informacji handlowych uzyskanych w związku ze świadczeniem usług. Klient i ROHLIG SUUS zobowiązują się nie przekazywać tego rodzaju informacji jakimkolwiek osobom trzecim, ani ujawniać ich w inny sposób, chyba że obowiązek udzielenia takich informacji wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa, informacje te będą publicznie dostępne lub druga strona wyrazi zgodę na ich ujawnienie.

§ 15. Autopromocja

ROHLIG SUUS ma prawo do powoływania się na fakt współpracy z Klientem oraz prawo do umieszczania znaków towarowych Klienta, w materiałach reklamowych lub promocyjnych, wyłącznie w celach informacyjnych lub marketingowych, dla swoich klientów lub potencjalnych klientów.

§ 16. Postanowienia końcowe

1. O zmianie OWU ROHLIG SUUS poinformuje Klienta z 30 dniowym wyprzedzeniem.
2. Ewentualne spory rozstrzygnie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ROHLIG SUUS.
3. OWU obowiązują od dnia 1 lipca 2011 r.


Niniejsze Wydanie obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r.

ROHLIG SUUS Logistics OWU

ROHLIG SUUS Logistics OWU świadczenia usług agencji celnej

Niniejsze Wydanie obowiązuje od dnia 30 września 2015 r.

ROHLIG SUUS Logistics SWUDrukuj stronę

Popularne tematy