Drogowe

Dodatek walutowy

Wskaźnik CAF jest to różnica procentowa pomiędzy kursem bazowym a średnią arytmetyczną dziennych kursów średnich NBP z miesiąca poprzedzającego miesiąc obowiązywania wskaźnika CAF, skorygowana współczynnikiem struktury kosztów walutowych. CAF jest obliczany i publikowany przez ROHLIG SUUS Logistics w okresach miesięcznych.
Współczynnik struktury kosztów wyraża udział kosztów spedycyjnych i logistycznych wyrażonych w walucie, w stosunku do całości kosztów.

Aktualna wartość korekty walutowej CAF (Currency Adjustment Factor) w ROHLIG SUUS Logistics w lutym 2017 roku wynosi :

EUR - 0 %
USD - 0 %
GBP - 0 %
CHF - 0 %

Cenniki ROHLIG SUUS Logistics wyrażone w walutach obcych są automatycznie korygowane o wyżej wymienione wskaźniki, obowiązujące w dniu wystawienia faktury.

Rekomendacja Stowarzyszenia Prologistyka z dn. 7.12.07, skupiającego największe firmy branży TSL w Polsce, w sprawie stosowania dodatku walutowego w transporcie drogowym.

Drukuj stronę

Popularne tematy